10 మార్చి 2014

ప్ర్రేమ డైరీ - 002

బుజ్జి బంగారూ,
ఏం చేస్తున్నావు? నిన్నట్నుండి సరిగ్గా మాట్లాడటం వీలు కుదరలేదు. ప్రాణాన్నేదో తొలిచేస్తున్నట్టు ఉంది.

లోలోపల ఏదో జ్వరం వచ్చినట్టు ఉంది ఈ బెంగ. నీ ఒడిలో తలవాల్చి కాసేపు ఏడవాలనిపిస్తుంది. ఎందుకంటావా? నీ వేళ్ళతో తల నిమురుతావని.

కళ్ళలోకి చూస్తూ కాసేపు కబుర్లు చెప్పుకోవాలనుంది! ఫొన్ లో మాట్లాడటానికే కుదరదాయే ఇక ఇవన్నీ కూడానా? అని నవ్వొస్తుంది నా పిచ్చికి.

ఈ పాటికి నిద్రలోకి జారుకుని ఉంటావు. నిద్రపోయేప్పుడు నువ్వెలా ఉంటావో! పెదవులమీది చిరునవ్వు చీకట్లోకూడా మెరుస్తూనే ఉంటుందా? మేలుకుని ఉన్నప్పుడైతే నా తలపులవల్ల పూసిన మెరుగనుకుంటాను. మరి నిద్రలో? ఓ నా గురించి కలలుకంటున్నావా? ఎలా ఉంటుంది నీ కలలప్రపంచం? నన్ను కాస్త తొంగిచూడనివ్వవూ?

ఏ పువ్వులవనంలో నా తలపుల సీతాకోకల వెంటబడి తిరుగుతుంటావో

ఏ ఏటివొడ్డునో తడి ఇసుకలో నిన్నాటపట్టిస్తూ పరుగుతీసిన నన్ను పట్టుకోవాలని నా వెనుక పరుగెత్తి అలసిపోయి గసపోస్తుంటావో

ఏ మసక సంధ్యవేళో నన్ను కలుసుకుని నీ వేళ్ళని నా వేళ్ళకిచ్చి, ప్రపంచాన్ని చీకట్లో వదిలెళ్ళిన సూరీడికి పోటీబడే నీ జత కళ్ళతో నా ప్రపంచాన్నిమాత్రం వెలుగుపరుస్తుంటావో

ఏ వానకాలంలోనో కోకిలలు మూగబోయాయని తియ్యని గొంతుతో ప్రియరాగాలాలపిస్తూ నాకు వీనుల విందులు చేస్తావో!
------------------

1 వ్యాఖ్య:

MURALI చెప్పారు...

వావ్ అన్నయ్యా. చాలా బావుంది. చదువుతుంటే పరిమళం నిండిన తోటలో నడుస్తున్నట్టుగా ఉంది.